Công việc kiểm toán AACS

kiểm toán

Kiểm toán pháp lý

Các công ty liên kết nước ngoài tại Việt Nam bắt buộc phải được kiểm toán bởi pháp luật Việt Nam.
Không có yêu cầu cho các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu, và bất kể tỷ lệ đầu tư, họ phải được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán mỗi năm tài chính.
Tại Việt Nam, khi một công ty liên kết nước ngoài thực hiện khai thuế, cũng cần phải nộp báo cáo kiểm toán được lập theo tiêu chuẩn kiểm toán của Việt Nam.
Nộp thuế và khai thuế sẽ được thực hiện sau khi được xác nhận rằng không có vấn đề gì, chẳng hạn như liệu tập đoàn kiểm toán và báo cáo kiểm toán có xác thực hay không, liệu có bất kỳ nghi ngờ nào về nội dung hay không, có ý kiến kiểm toán hay không.
Nếu bạn có một công ty mẹ ở Nhật Bản và một công ty con tại Việt Nam, nên yêu cầu một công ty kiểm toán đáng tin cậy vì cổ tức sẽ được xử lý sau khi tất cả các thủ tục trên đã được xử lý thành công. Tôi sẽ.

Kiểm toán tự nguyện

Kiểm toán tự nguyện của các công ty liên kết nước ngoài tại Việt Nam có thể được thực hiện cho mục đích điều tra ý định của công ty mẹ và điều kiện tài chính của công ty.
Ngoài kiểm toán theo luật định, chúng tôi có thể kiểm tra tài khoản chi tiết cho từng mục đích.
Ngay cả trong trường hợp kiểm toán tự nguyện, báo cáo kiểm toán sẽ được ban hành theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam sử dụng trong kiểm toán pháp lý.

Xem xét báo cáo tài chính

Xem xét báo cáo tài chính đơn giản hơn các cuộc kiểm toán ở trên và mức độ đảm bảo không cao như yêu cầu của cuộc kiểm toán.
Giống như kiểm toán tự nguyện, việc đánh giá có thể được thực hiện theo yêu cầu từ một công ty nhóm hoặc yêu cầu từ các bên liên quan.

Kiểm tra AACS

AACS thực hiện kiểm toán kế toán và cung cấp báo cáo kiểm toán phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Về báo cáo kiểm toán, chúng tôi cũng cung cấp phiên bản tiếng Nhật và các yêu cầu khác bất cứ lúc nào.
Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi.

Doanh nhân việt nam
Dịch vụ thành lập công ty

Văn phòng đại diện 1800USD ~
Thành lập công ty 3000USD ~
Đăng ký thay đổi 400USD ~

kế toán-1.jpg
Dịch vụ kế toán

Từ 500USD
Lập tài liệu kế toán hàng tháng
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
Nộp thuế VAT
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

nộp thuế
Công tác kiểm toán

Thông tin về các thủ tục kiểm toán
Thuyết minh báo cáo kiểm toán

tiếng việt-ngôn ngữ
Kinh doanh dịch thuật / phiên dịch

Kiểm tra tiếng Nhật lớp 1
Thư từ của phiên dịch viên chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm