, ,

Sự khác biệt giữa VAS và IFRS: Giới thiệu các đặc điểm của chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán việt nam(VAS) làChuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)Được thông qua như một cơ sở. IFRS, một Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế, là một chuẩn mực kế toán toàn cầu do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành và quy định, chỉ ra việc lập và trình bày các báo cáo tài chính.

 

⇒ Bảng so sánh VAS và IFRS


Có những khác biệt quan trọng giữa VAS và IFRS, và đây là một số điểm quan trọng.

Chính phủ Việt Nam dựa trên IFRSVASĐược phát hành. Để hướng dẫn các công ty trong và ngoài nước của Việt Nam về các tiêu chuẩn này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 200/2014 / TT-BTC và số 202/2014 / TT nhằm nâng cao tính so sánh và minh bạch của các công ty cung cấp BTC.

Sự khác biệt giữa VAS và IFRS: trình bày báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính theo IFRS chủ yếu bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo lãi lỗ
  • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
  • Báo cáo về Thay đổi Vốn chủ sở hữu (Báo cáo về Thay đổi Vốn chủ sở hữu của Cổ đông)
  • Ghi chú và phụ lục

Các thành phần của báo cáo tài chính theo VAS là:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo lãi lỗ
  • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
  • Ghi chú và phụ lục

Đáng chú ý, theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, báo cáo phương pháp vốn chủ sở hữu được coi như một phần thuyết minh chứ không phải là một bộ phận chính của báo cáo tài chính. Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán Việt Nam không yêu cầu Ban Giám đốc phải đưa ra các xét đoán quan trọng hoặc tiết lộ sự không chắc chắn trong ước tính.

Tương tự như IFRS, các chuẩn mực kế toán Nhật Bản yêu cầu lập báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông. Một công ty con tại Việt Nam cũng được phép lập báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông trong những trường hợp như vậy.

Sự khác biệt giữa VAS và IFRS: Mã tài khoản duy nhất của Việt Nam

phân tích phân tích

Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành biểu đồ báo cáo tài chính thống nhất cho các công ty (Thông tư số 200/2014 / TT-BTC). Bằng cách sử dụng một mã tài khoản thống nhất cho mỗi công ty, khả năng so sánh giữa các công ty là hoàn toàn có thể. So sánh là so sánh giữa quá khứ và hiện tại của cùng một công ty, so sánh trong kỳ và so sánh giữa các công ty khác và công ty nhưng rất có thể với một mã tài khoản thống nhất, việc so sánh là hoàn toàn có thể.

Sự khác biệt giữa VAS và IFRS

Tất cả các công ty nước ngoài và trong nước hoạt động tại Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ VAS. Lần này, tôi giới thiệu sự khác biệt giữa hai điểm chính. Tuy là chi tiết nhỏ nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt khác như việc xử lý chi phí đi vay khi mua TSCĐ sử dụng vốn vay.

Các công ty liên kết nước ngoài nên tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp lý và kế toán Việt Nam để hiểu đầy đủ các yêu cầu pháp lý và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

 

kế toán

⇒ Sự khác biệt trong ghi nhận giữa VAS và IFRS (đối với bộ phận kế toán / tài khoản trưởng)

 

 

Bảng so sánh VAS và IFRS

 VASIFRS
Báo cáo tài chínhBảng cân đối kế toán
Báo cáo lãi lỗ
Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
Ghi chú và phụ lục
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo lãi lỗ
Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
Báo cáo về Thay đổi Vốn chủ sở hữu (Báo cáo về Thay đổi Vốn chủ sở hữu của Cổ đông)
Ghi chú và phụ lục
Mã kế toánBảng tài khoản hợp nhất
(Thông báo số 200/2014 / TT-BTC)
-